JULY 11, 2022

The happiest thing in life is that desire is directly proportional to ability. ​​​
//
人生最幸福的事就是欲望和能力成正比。 ​​​
Rénshēng zuì xìngfú de shì jiùshì yùwàng hé nénglì chéng zhèngbǐ. ​​​
//
Điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống là mong muốn và khả năng tỷ lệ thuận với nhau. ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *