JANUARY 5, 2020

JANUARY 5, 2020

Phải biết rằng năm kiểu ABAB chẳng hạn như năm 2020 cách mỗi 101 năm mới có thể xuất hiện một lần, năm nay bạn nhất định sẽ siêu siêu siêu may mắn!
//
要知道像2020这样ABAB的年份 每隔101年才会出现一次,这一年里你一定会超级超级超级幸运!
//
You need to know that ABAB years like 2020 only appear once every 101 years. You will be super super super lucky this year!

Leave a Reply