You are currently viewing JANUARY 4, 2022

JANUARY 4, 2022

[12 Days Of Christmas, Day 11]
Bạn phải phạm sai lầm để mình trông như một kẻ ngốc.
//
你得犯错,让你自己看起来跟个傻子一样。
Nǐ děi fàncuò, ràng nǐ zìjǐ kàn qǐlái gēn gè shǎzi yīyàng.
//
You have to make mistakes and let yourself look like an idiot.

Leave a Reply