JANUARY 30, 2022

Trước đây: Cuối năm bắt đầu tổng kết những khuyết điểm của mình, vô cùng hối hận vì những gì mình làm chưa tốt, cẩn thận xem xét năm sau tái chiến.
Bây giờ: Đừng tưởng cuối năm ai cũng bận rộn, thật ra thì ai cũng tê liệt, suy nghĩ dù sao cũng chưa làm xong việc không bằng đợi sang năm, thấy tiếc tận đáy lòng và giả vờ bận rộn.
//
以前:年底开始总结自己的不足,为自己没做好的事深深后悔,仔细复盘明年再战。
现在:不要以为年底了大家都很忙,大家其实都在瘫着,想着反正该做的都没做完,不如等明年再弄,又觉得心底过意不去,假装很忙的样子。
Yǐqián: Niándǐ kāishǐ zǒngjié zìjǐ de bùzú, wèi zìjǐ méi zuò hǎo de shì shēn shēn hòuhuǐ, zǐxì fù pán míngnián zài zhàn.
Xiànzài: Bùyào yǐwéi niándǐle dàjiā dōu hěn máng, dàjiā qíshí dōu zài tānzhe, xiǎngzhe fǎnzhèng gāi zuò de dōu méi zuò wán, bùrú děng míngnián zài nòng, yòu juédé xīndǐ guòyìbùqù, jiǎzhuāng hěn máng de yàngzi.
//
Before: At the end of the year, we began to sum up our own shortcomings, deeply regret what we didn’t do well, carefully review and fight again next year.
Now: Don’t think that everyone is very busy at the end of the year, in fact, everyone is actually paralyzed, thinking that we haven’t finished what we should do anyway, so it’s better to wait until next year, feel guilty at heart and pretend to be very busy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *