You are currently viewing JANUARY 3, 2022

JANUARY 3, 2022

[12 Days Of Christmas, Day 10]
Bạn phải quan tâm đến người khác nhiều hơn họ quan tâm đến bạn.
//
你得比别人在乎你更在乎他们。
Nǐ děi bǐ biérén zàihū nǐ gèng zàihū tāmen.
//
You have to care more about others than they care about you.

Leave a Reply