JANUARY 22, 2020

Chỉ có Tết họ mới có thể làm cho bản thân đẹp nhất. Đẹp cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn. Vì mọi ưu tư phiền muộn người ta tạm xếp lại nơi đáy lòng rồi.
//
只有在春节,他们才能使自己最美丽。 美丽的外观和灵魂。 由于种种担心,人们暂时把它放在心上。
Zhǐyǒu zài chūnjié, tāmen cáinéng shǐ zìjǐ zuì měilì. Měilì de wàiguān hé línghún. Yóuyú zhǒngzhǒng dānxīn, rénmen zhànshí bǎ tā fàng zàixīn shàng.
//
Only in Tet can they make themselves most beautiful. Beautiful both appearances and souls. Because people temporarily put all the worries in their hearts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *