JANUARY 21, 2020 – 2

Nhân sinh nhân sơn nhân hải nhân lai nhân vãng
Tự kỷ tự tôn tự ái tự do tự tại
//
人生 人山 人海 人来 人往
自己 自尊 自爱 自由 自在
Rénshēng rénshān rénhǎi rénlái rénwǎng
Zìjǐ zìzūn zì’ài zìyóu zìzài
//
Life is full of people, people coming and going,
Self-esteem, self-love, freedom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *