You are currently viewing JANUARY 15, 2020 – 2

JANUARY 15, 2020 – 2

Phương thức duy trì hạnh phúc: giảm thiểu xã giao không có ý nghĩa.
//
保持快乐的方式:减少无意义的社交。 ​​​​
//
Way to stay happy: reduce meaningless socializing.

Leave a Reply