JANUARY 14, 2022

Mọi người đều biết kẻ yếu thì không thể sống tốt, nhưng lại không biết kẻ mạnh cũng chẳng được chết tử tế.
//
大家都知道弱者不得好活, 却不知道强者也不得好死。
Dàjiā dōu zhīdào ruòzhě bùdé hǎo huó, què bù zhīdào qiáng zhě yě bùdé hǎo sǐ.
//
Everyone knows that the weak cannot live well, but they do not know that the strong cannot die well.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *