|

Intelligence And Capability

💭
Having a dream is a type of intelligence, and fulfilling a dream is a type of capability.
//
拥有梦想是一种智力,实现梦想是一种能力。
Yǒngyǒu mèngxiǎng shì yī zhǒng zhìlì, shíxiàn mèngxiǎng shì yī zhǒng nénglì.
//
Ủng hữu mộng tưởng thị nhất chủng trí lực, thực hiện mộng tưởng thị nhất chủng năng lực.
//
Có ước mơ là một loại trí thông minh, và hiện thực hóa ước mơ là một loại khả năng.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *