The sooner you understand the better: 99% of what happens to you daily is meaningless to others. There is no empathy in the world.
|

Insignificance

🌍💭🤔
The sooner you understand the better: 99% of what happens to you daily is meaningless to others. There is no empathy in the world.
//
越早明白越好的道理:每天发生在自己身上的99%的事情对于别人而言根本毫无意义。世界上没有感同身受。
Yuè zǎo míngbái yuè hǎo de dàolǐ: Měitiān fāshēng zài zìjǐ shēnshang de 99%de shìqíng duìyú biérén ér yán gēnběn háo wú yìyì. Shìjiè shàng méiyǒu gǎntóngshēnshòu.
//
Việt tảo minh bạch việt hảo đích đạo lý: Mỗi thiên phát sinh tại tự kỷ thân thượng đích 99% đích sự tình đối vu biệt nhân nhi ngôn căn bản hào vô ý nghĩa. Thế giới thượng một hữu cảm đồng thân thụ.
//
Hiểu càng sớm càng tốt: 99% những gì xảy ra với bản thân mỗi ngày không có ý nghĩa gì với người khác. Không có sự đồng cảm trên thế giới.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *