Impulse To Like Freshness

Sooner or later you’ll know that your impulse to like freshness is not love.
//
你迟早得知道 冲动 喜欢 新鲜感 都不是爱情。
Nǐ chízǎo dé zhīdào chōngdòng xǐhuān xīnxiān gǎn dōu bùshì àiqíng.
//
Nhĩ trì tảo đắc tri đạo trùng động hỉ hoan tân tiên cảm đô bất thị ái tình.
//
Bạn sớm muộn phải biết xúc động thích cảm giác mới mẻ đều không phải là tình yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *