I’m Good At Many Things

I’m good at many things, none of which generate any income.
//
我擅长很多事情,但没有一件能产生任何收入。
Wǒ shàncháng hěnduō shìqíng, dàn méiyǒu yī jiàn néng chǎnshēng rènhé shōurù.
//
Ngã thiện trường ngận đa sự tình, đãn một hữu nhất kiện năng sản sinh nhậm hà thu nhập.
Tôi giỏi nhiều thứ, nhưng không có thứ nào tạo ra thu nhập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *