If A Person Starts To Neglect You

[1234 days]
If a person starts to neglect you, please choose to leave. Keep your confidence, keep your dignity. You’d better be arrogant than entangled in madness.
//
如果一个人开始怠慢你,请选择离开。保持一份自信,保住一份尊严,宁可高傲到发霉,也不要死缠到发疯。 ​​​​
Rúguǒ yīgè rén kāishǐ dàimàn nǐ, qǐng xuǎnzé líkāi. Bǎochí yī fèn zìxìn, bǎozhù yī fèn zūnyán, nìngkě gāo’ào dào fāméi, yě bùyào sǐ chán dào fāfēng. ​​​​
//
Như quả nhất cá nhân khai thủy đãi mạn nhĩ, thỉnh tuyển trạch ly khai. Bảo trì nhất phân tự tín, bảo trụ nhất phân tôn nghiêm, ninh khả cao ngạo đáo phát môI, dã bất yếu tử triền đáo phát phong. ​​​​
Nếu một người bắt đầu bỏ bê bạn, hãy chọn rời đi. Bảo trì một phần tự tin, bảo vệ một phần tôn nghiêm, thà rằng kiêu ngạo đến mốc meo, cũng không nên quấn quýt đến phát điên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *