I Want A Lot Of Love

I want a lot of love, if there is no love, then I want a lot of money, if there are neither, it is good to have health.
//
我要很多很多的爱,如果没有爱,那么就要很多很多的钱,如果两件都没有,有健康也是好的。
Wǒ yào hěnduō hěnduō de ài, rúguǒ méiyǒu ài, nàme jiù yào hěnduō hěnduō de qián, rúguǒ liǎng jiàn dōu méiyǒu, yǒu jiànkāng yěshì hǎo de.
//
Ngã yếu ngận đa ngận đa đích ái, như quả một hữu ái, na yêu tựu yếu ngận đa ngận đa đích tiền, như quả lưỡng kiện đô một hữu, hữu kiện khang dã thị hảo đích.
//
Tôi cần rất nhiều, rất nhiều tình yêu, nếu không có tình yêu, vậy thì, cần rất nhiều, rất nhiều tiền, nếu không có cả hai, có sức khỏe cũng tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *