I Hate Going To Work

😒
I hate going to work, I can’t make enough money, and I’m not happy.
//
讨厌上班,挣不到钱,还不开心。
Tǎoyàn shàngbān, zhēng bù dào qián, hái bù kāixīn.
//
Thảo yếm thượng ban, tránh bất đáo tiền, hoàn bất khai tâm.
//
Tôi ghét đi làm, không kiếm được tiền, lại còn không vui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *