I Don’t Know What To Say

🤐
Every time I don’t know what to say, I don’t know what to say.
//
每次我不知道该说点什么的时候,我就不知道该说点什么。
Měi cì wǒ bù zhīdào gāi shuō diǎn shénme de shíhòu, wǒ jiù bù zhīdào gāi shuō diǎn shénme.
//
Mỗi thứ ngã bất tri đạo cai thuyết điểm thậm ma đích thì hậu, ngã tựu bất tri đạo cai thuyết điểm thậm ma.
//
Mỗi lần tôi không biết nói gì, tôi không biết phải nói gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *