I Didn’t Understand Life

When I was young, I didn’t understand youth, and when I grew up, I didn’t understand life.
//
小时候不懂青春,长大后不懂人生。
Xiǎoshíhòu bù dǒng qīngchūn, zhǎng dà hòu bù dǒng rénshēng.
//
Tiểu thì hậu bất đổng thanh xuân, trường đại hậu bất đổng nhân sinh.
//
Khi còn bé không hiểu thanh xuân, sau khi lớn lên không hiểu nhân sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *