|

Human Heart

⚔️💡🖤
It is the human heart that releases infinite light, and creates boundless darkness. Light and darkness are intertwined and fighting, and this is the world for which we are sentimental and helpless. – Hugo
//
释放无限光明的是人心 制造无边黑暗的也是人心 光明和黑暗交织着厮杀着 这就是我们为之眷恋而又万般无奈的人世间 -— 雨果 ​​​​
Shìfàng wúxiàn guāngmíng de shì rénxīn zhìzào wúbiān hēi’àn de yěshì rénxīn guāngmíng hé hēi’àn jiāozhīzhe sīshāzhe zhè jiùshì wǒmen wéi zhī juànliàn ér yòu wànbān wúnài de rén shìjiān -— Yǔ Guǒ
//
Thích phóng vô hạn quang minh đích thị nhân tâm, chế tạo vô biên hắc ám đích dã thị nhân tâm, quang minh hòa hắc ám giao chức trứ tư sát trứ, giá tựu thị ngã môn vi chi quyến luyến nhi hựu vạn bàn vô nại đích nhân thế gian -— Vũ Quả ​​​​
//
Trái tim con người phát ra ánh sáng vô hạn, và cũng chính trái tim con người tạo ra bóng tối vô biên. Ánh sáng và bóng tối đan xen và chiến đấu với nhau, đây là thế giới chúng ta yêu thương và cũng thấy bất lực. – Hugo

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *