The moon may shine brightly in a foreign land, but it cannot compare to the warmth of a lamp in the homeland.
|

Hometown Warmth

🌙🏡🏮
The moon may shine brightly in a foreign land, but it cannot compare to the warmth of a lamp in the homeland.
//
他乡纵有当头月 不及家乡一盏灯。
Tāxiāng zòng yǒu dāngtóu yuè bùjí jiāxiāng yī zhǎn dēng.
//
Tha hương tung hữu đương đầu nguyệt bất cập gia hương nhất trản đăng.
//
Nơi đất khách quê người dù có trăng sáng tỏ cũng không bằng một ngọn đèn ở quê hương.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *