|

Happiness

🔍🌟😊
People want almost the same thing: They want to be happy. Most young people seem to think that these things exist somewhere in the future, while most older people think they exist in the past.
//
人们想要几乎同样的东西:他们想要快乐。大多数年轻人似乎认为这些东西存在于未来的某个地方,而大多数老年人则认为它们存在于过去。
Rénmen xiǎng yào jīhū tóngyàng de dōngxī: Tāmen xiǎng yào kuàilè. Dà duōshù niánqīng rén sìhū rènwéi zhèxiē dōngxī cúnzài yú wèilái de mǒu gè dìfāng, ér dà duōshù lǎonián rén zé rènwéi tāmen cúnzài yú guòqù.
//
Nhân môn tưởng yếu kỷ hồ đồng dạng đích đông tây: Tha môn tưởng yếu khoái nhạc. Đại đa số niên khinh nhân tự hồ nhận vi giá ta đông tây tồn tại vu vị lai đích mỗ cá địa phương, nhi đại đa số lão niên nhân tắc nhận vi tha môn tồn tại vu quá khứ.
//
Mọi người muốn gần như cùng một điều: Họ muốn được hạnh phúc. Hầu hết những người trẻ tuổi dường như nghĩ rằng những điều này tồn tại ở đâu đó trong tương lai, trong khi hầu hết người lớn tuổi nghĩ rằng chúng tồn tại trong quá khứ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *