|

Goodbye To Your Former Self

💇
Sometimes you may not realize it yourself that after you experience something or meet someone, you seem to have a different personality and quietly say goodbye to your former self.
//
有时你自己可能都没察觉,在你经历一些事或遇到某个人后,你就像换了一种性格,悄悄地告别了从前的自己。
Yǒushí nǐ zìjǐ kěnéng dōu méi chájué, zài nǐ jīnglì yīxiē shì huò yù dào mǒu gèrén hòu, nǐ jiù xiàng huànle yī zhǒng xìnggé, qiāoqiāo de gàobiéle cóngqián de zìjǐ.
//
Đôi khi chính bạn cũng không nhận ra sau khi trải qua một điều gì đó hoặc gặp ai đó, bạn dường như đã thay đổi tính nết và lặng lẽ chia tay với con người cũ của mình.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *