|

Give It Your All

🎓📚💪
At the entrance of the exam hall on the first day of the college entrance examination, there are the hopeful eyes of parents and family members, as well as the supportive gazes of junior students. As the exam progresses, may you give it your all and return with a great victory!
//
高考第一天的考场门口,有父母和家人们期盼的眼神,也有师弟师妹们祝福的目光。考试进行中,愿你全力以赴,大胜归来! ​​​
Gāokǎo dì yī tiān de kǎochǎng ménkǒu, yǒu fùmǔ hé jiā rénmen qī pàn de yǎnshén, yěyǒu shīdì shīmèimen zhùfú de mùguāng. Kǎoshì jìnxíng zhōng, yuàn nǐ quánlì yǐ fù, dà shèng guīlái! ​​​
//
Cao khảo đệ nhất thiên đích khảo tràng môn khẩu, hữu phụ mẫu hòa gia nhân môn kỳ phán đích nhãn thần, dã hữu sư đệ sư muội môn chúc phúc đích mục quang. Khảo thí tiến hành trung, nguyện nhĩ toàn lực dĩ phó, đại thắng quy lai! ​​​
//
Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học, ở cổng trường thi có ánh mắt kỳ vọng từ cha mẹ và gia đình, cũng như ánh mắt chúc phúc từ các bạn đồng môn. Trong quá trình thi, hy vọng bạn sẽ cống hiến hết mình và trở về với thắng lợi lớn!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *