|

Focused Path

🛤️🚫🚷
Now that you have identified a path, don’t ask how long it will take.
//
既然认准了一条路,就不要去打听要走多久。
Jìrán rèn zhǔnle yītiáo lù, jiù bùyào qù dǎtīng yào zǒu duōjiǔ.
//
Ký nhiên nhận chuẩn liễu nhất điều lộ, tựu bất yếu khứ đả thính yếu tẩu đa cửu.
//
Đã quyết định một con đường, cũng không cần đi nghe ngóng phải đi bao lâu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *