Seeing mountains as mountains and water as water. When one first encounters the world, their heart is pure and their eyes see things as they are.
|

First Impressions

🏞️👀🌊
Seeing mountains as mountains and water as water. When one first encounters the world, their heart is pure and their eyes see things as they are.
//
看山是山 看水是水。一个人初识世界,内心纯洁,眼睛里看见什么就是什么。
Kàn shān shì shān kàn shuǐ shì shuǐ. Yīgè rén chū shì shìjiè, nèixīn chúnjié, yǎnjīng lǐ kànjiàn shénme jiùshì shénme.
//
Khán sơn thị sơn khán thủy thị thủy. Nhất cá nhân sơ thức thế giới, nội tâm thuần khiết, nhãn tình lý khán kiến thập yêu tựu thị thập yêu.
//
Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Khi một người lần đầu tiên khám phá thế giới, tâm hồn trong sáng, mắt thấy gì thì đó là gì.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *