|

Finding Your Way

💭🌊
The state of the heart is like being lost in a vast maze, stretching thousands of miles without a ferryman to guide. Only by self-navigation can one cross it, as others can’t truly assist. — Sanmao, “Sending You a Horse”
//
心之何如,有似万丈迷津,遥亘千里,其中并无舟子可以渡人,除了自渡,他人爱莫能助。– 三毛《送你一匹马》
Xīn zhī hérú, yǒu shì wànzhàng míjīn, yáo gèn qiānlǐ, qízhōng bìng wú zhōu zǐ kěyǐ dù rén, chúle zì dù, tārén àimònéngzhù. — Sān máo “Sòng nǐ yī pǐ mǎ”
//
Tâm chi hà như, hữu tự vạn trượng mê tân, diêu tuyên thiên lý, kỳ trung tịnh vô chu tử khả dĩ độ nhân, trừ liễu tự độ, tha nhân ái mạc năng trợ. — Tam Mao 《 Tống nhĩ nhất thất mã 》
//
Tâm trạng của trái tim giống như đang bị lạc trong một mê cung bát ngát, kéo dài hàng nghìn dặm mà không có thuyền trưởng hướng dẫn. Chỉ có bằng việc tự điều hướng, người ta mới có thể vượt qua, không ai có thể giúp được. — Tam Mao, “Tặng bạn một con ngựa”

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *