FEBRUARY 6, 2022

3 điều tồi tệ nhất trên thế giới
1. Đi làm
2. Dậy sớm để đi làm
3. Đi ngủ sớm để dậy sớm đi làm.
//
世界上最难受的三件事
1.上班
2.早起,为了去上班
3.早睡,为了早起去上班。
Shìjiè shàng zuì nánshòu de sān jiàn shì
1. Shàngbān
2. Zǎoqǐ, wèile qù shàngbān
3. Zǎo shuì, wèile zǎoqǐ qù shàngbān.
//
The three worst things in the world
1. Go to work
2. Get up early to go to work
3. Go to bed early to get up early to go to work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *