FEBRUARY 24, 2022

Bởi vì chiến tranh không bao giờ chỉ là lấy đi mạng sống của những người đã chết
Nó cũng hút đi linh hồn của những người sống sót – “Cây ôliu trắng”
Chiến tranh luôn tàn khốc
Tôi mừng vì tôi lớn lên ở một nơi không có chiến tranh và không thiếu cơm ăn áo mặc
Tận hưởng thời đại sống và làm việc trong hòa bình, mãn nguyện, biết ơn sức mạnh và sự bảo vệ của Tổ quốc
Cầu mong Tổ quốc phồn vinh thịnh vượng, cầu mong thế giới hòa bình.
//
因为战争从来就不仅仅是带走了死者的生命
也吸走了幸存者的魂灵 ——《白色橄榄树》
战争永远都是残酷的
庆幸自己生长在不经乱战不缺衣少食
享受着安居乐业的时代,感恩祖国强大与庇护
祝愿祖国 繁荣昌盛 愿世界和平。
Yīn wéi zhànzhēng cónglái jiù bùjǐn jǐn shì dài zǒule sǐzhě de shēngmìng
Yě xī zǒule xìngcún zhě de húnlíng ——”Báisè gǎnlǎn shù”
Zhànzhēng yǒngyuǎn dōu shì cánkù de
Qìngxìng zìjǐ shēngzhǎng zài bù jīng luàn zhàn bù quē yī shǎoshí
Xiǎngshòuzhe ānjūlèyè de shídài, gǎn’ēn zǔguó qiángdà yǔ bìhù
Zhùyuàn zǔguó fánróng chāngshèng yuàn shìjiè hépíng.
//
Because war has never been more than just taking the lives of the dead
It also sucked the souls of the survivors – “The white olive tree”
War is always cruel
Fortunately, I grew up without going through chaotic warfare and not lacking food and clothing
Enjoy the era of living and working in peace and contentment, and be grateful for the motherland’s strength and protection
I wish the motherland prosperity and world peace.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *