You are currently viewing FEBRUARY 22, 2019

FEBRUARY 22, 2019

Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình.
//
多一分心力去注意别人,就少一分心力反省自己。
//
If you pay more attention to others, you will have less effort to reflect on yourself.

Leave a Reply