Everything Else Is Trivial

😷
In life, apart from birth, old age, sickness and death, everything else is trivial. The most important thing in this world is your life. Only on this basis can we talk about other things.
//
人生,除了生老病死,其他都是小事,这世上最重要的是你的性命,在此基础上才可以谈及其他。
Rénshēng, chúle shēnglǎobìngsǐ, qítā dōu shì xiǎoshì, zhè shìshàng zuì zhòngyào de shì nǐ dì xìngmìng, zài cǐ jīchǔ shàng cái kěyǐ tán jí qítā.
//
Nhân sinh, trừ liễu sinh lão bệnh tử, kỳ tha đô thị tiểu sự, giá thế thượng tối trọng yếu đích thị nhĩ đích tính mệnh, tại thử cơ sở thượng tài khả dĩ đàm cập kỳ tha.
//
Trên đời, ngoài sinh, lão, bệnh, tử thì còn lại mọi thứ đều là tầm thường, trên đời này quan trọng nhất chính là tính mạng của mình, chỉ trên cơ sở này mới có thể nói đến chuyện khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *