Self-discipline in prosperity, self-healing in adversity. If you can endure, you stand out; if not, you drop out.
|

Endurance

🌟🔄🔝
Self-discipline in prosperity, self-healing in adversity. If you can endure, you stand out; if not, you drop out.
//
在繁华中自律,在落魄中自愈。熬得住就出众,熬不住就出局​​。
Zài fánhuá zhōng zìlǜ, zài luòpò zhōng zì yù. Áo dé zhù jiù chūzhòng, áo bù zhù jiù chūjú​​.
//
Tại phồn hoa trung tự luật, tại lạc phách trung tự dũ. Ngao đắc trụ tựu xuất chúng, ngao bất trụ tựu xuất cục.
//
Tự kỷ luật trong huy hoàng, tự chữa lành trong khốn khó. Chịu đựng được thì xuất chúng, chịu không được thì bị loại.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *