|

Emotional Freedom

💪❤️
A person’s greatest ability is not to make others feel at ease with you, but you can feel at ease with everyone.
//
一个人最大的能力,不是让别人对你放心,是你对所有人都可以放下心。
Yīgè rén zuìdà de nénglì, bùshì ràng biérén duì nǐ fàngxīn, shì nǐ duì suǒyǒu rén dōu kěyǐ fàngxià xīn.
//
Nhất cá nhân tối đại đích năng lực, bất thị nhượng biệt nhân đối nhĩ phóng tâm, thị nhĩ đối sở hữu nhân đô khả dĩ phóng hạ tâm.
//
Khả năng lớn nhất của một người không phải là làm cho người khác cảm thấy thoải mái với bạn, mà là bạn có thể cảm thấy thoải mái với mọi người.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *