When you're angry and intentionally ignore the other party, only to realize much later that they haven't even noticed or didn't care, you discover that all your silent treatment was pointless. Then, when someone shows you a little kindness, you instantly forgive them, even feeling like you were wrong. Sadness is just a play in your own mind, with no one really paying attention.
|

Emotional Awareness

🤔💔🗣️
When you’re angry and intentionally ignore the other party, only to realize much later that they haven’t even noticed or didn’t care, you discover that all your silent treatment was pointless. Then, when someone shows you a little kindness, you instantly forgive them, even feeling like you were wrong. Sadness is just a play in your own mind, with no one really paying attention.
//
明明在生气,故意不理对方。许久了才发现原来对方一直没在意或者根本不知道,才发现自己一直做无用功的闷气。然后别人稍微对自己好一点就瞬间原谅对方,甚至觉得是自己错了。悲伤,一切都只是自己的内心戏,根本没人注意到。
Míngmíng zài shēngqì, gùyì bù lǐ duìfāng. Xǔjiǔle cái fāxiàn yuánlái duìfāng yīzhí méi zàiyì huòzhě gēnběn bù zhīdào, cái fāxiàn zìjǐ yīzhí zuò wúyònggōng de mènqì. Ránhòu biérén shāowéi duì zìjǐ hǎo yīdiǎn jiù shùnjiān yuánliàng duìfāng, shènzhì juédé shì zìjǐ cuòle. Bēishāng, yīqiè dōu zhǐshì zìjǐ de nèixīn xì, gēnběn méi rén zhùyì dào.
//
Minh minh tại sinh khí, cố ý bất lý đối phương. Hứa cửu liễu tài phát hiện nguyên lai đối phương nhất trực một tại ý hoặc giả căn bản bất tri đạo, tài phát hiện tự kỷ nhất trực tố vô dụng công đích muộn khí. Nhiên hậu biệt nhân sảo vi đối tự kỷ hảo nhất điểm tựu thuấn gian nguyên lượng đối phương, thậm chí giác đắc thị tự kỷ thác liễu. Bi thương, nhất thiết đô chích thị tự kỷ đích nội tâm hí, căn bản một nhân chú ý đáo.
//
Rõ ràng đang tức giận, cố ý không để ý tới đối phương. Hồi lâu mới phát hiện hoá ra đối phương vẫn không để ý hoặc là căn bản không biết, rồi mới phát hiện mình đã buồn bực vô ích. Sau đó người khác đối xử tốt với mình một chút lập tức tha thứ cho đối phương, thậm chí còn cảm thấy mình là người sai. Nỗi buồn, mọi thứ chỉ là vở kịch nội tâm của chính bạn, không ai để ý đến nó cả.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *