Happiness has the premise of not having many promises, not caring much about other people's opinions.
|

Embrace Happiness

😄🚀👌
Happiness has the premise of not having many promises, not caring much about other people’s opinions.
//
快乐有个不怎么有出息的前提,不太在乎别人的看法。
Kuàilè yǒu gè bù zě me yǒu chūxī de qiántí, bù tài zàihū biérén de kànfǎ.
//
Khoái nhạc hữu cá bất chẩm yêu hữu xuất tức đích tiền đề, bất thái tại hồ biệt nhân đích khán pháp.
//
Hạnh phúc có tiền đề là không có nhiều hứa hẹn, không quan tâm nhiều đến ý kiến ​​của người khác.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *