Don’t Talk About Ideals

🛌🏻
Don’t talk about ideals with me because my ideal is not to go to work.
//
不要跟我谈理想,我的理想是不上班。
Bùyào gēn wǒ tán lǐxiǎng, wǒ de lǐxiǎng shì bù shàngbān.
//
Bất yếu cân ngã đàm lý tưởng, ngã đích lý tưởng thị bất thượng ban.
//
Đừng nói chuyện với tôi về lý tưởng, lý tưởng của tôi là không làm việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *