Don't chase what you can't catch! Let go of what you can't carry! Delete what you can't stand! Let go freely if it's gradually drifting away! Don't hold onto what doesn't belong to you! Do what you want to do, listen to the voices you want to hear, see the people you want to see. Keep it simple, it'll be better!
|

Don’t Chase

🏃‍♂️🛑👋
Don’t chase what you can’t catch! Let go of what you can’t carry! Delete what you can’t stand! Let go freely if it’s gradually drifting away! Don’t hold onto what doesn’t belong to you! Do what you want to do, listen to the voices you want to hear, see the people you want to see. Keep it simple, it’ll be better!
//
追不上的,不追!背不动的,放下!看不惯的,删了!渐行渐远的,随意!不属于自己的不要!做自己想做的事,听最想听的声音,见最想见的人,简单点,会更好!
Zhuī bù shàng de, bù zhuī! Bèi bu dòng de, fàngxià! Kàn bù guàn de, shānle! Jiàn xíng jiàn yuǎn de, suíyì! Bù shǔyú zìjǐ de bùyào! Zuò zìjǐ xiǎng zuò de shì, tīng zuì xiǎng tīng de shēngyīn, jiàn zuì xiǎngjiàn de rén, jiǎndān diǎn, huì gèng hǎo!
//
Truy bất thượng đích, bất truy! Bối bất động đích, phóng hạ! Khán bất quán đích, san liễu! Tiệm hành tiệm viễn đích, tùy ý! Bất thuộc vu tự kỷ đích bất yếu! Tố tự kỷ tưởng tố đích sự, thính tối tưởng thính đích thanh âm, kiến tối tưởng kiến đích nhân, giản đan điểm, hội canh hảo!
//
Không đuổi kịp thì đừng đuổi theo! Nếu bạn không thể mang nó, hãy đặt nó xuống! Nếu bạn không thích nó, hãy xóa nó! Những điều rời xa dần, để nó đi mà thôi! Đừng muốn bất cứ thứ gì không thuộc về bạn! Hãy làm những gì bạn muốn làm, lắng nghe giọng nói bạn muốn nghe nhất và gặp những người bạn muốn gặp nhất. Hãy đơn giản thôi, sẽ tốt hơn!
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *