DECEMBER 29, 2021

[12 days of Christmas, Day 5]
Bạn phải buộc mình dậy sớm khi bạn muốn nằm trên giường.
//
你得在你想赖床的时候强迫自己早起。
Nǐ děi zài nǐ xiǎng lài chuáng de shíhòu qiǎngpò zìjǐ zǎoqǐ.
//
You have to force yourself to get up early when you want to stay in bed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.