DECEMBER 15, 2018

Cuộc sống, chẳng qua là một tách trà, đầy cũng tốt, vơi cũng tốt, tranh cái gì! Đậm cũng tốt, nhạt cũng tốt, đều có hương vị riêng.
//
人生,不过一杯茶,满也好,少也好,争个什么!浓也好,淡也好,自有味道。
Rénshēng, bùguò yībēi chá, mǎn yě hǎo, shǎo yě hǎo, zhēng gè shénme! Nóng yě hǎo, dàn yě hǎo, zì yǒu wèidào.
//
Life is just a cup of tea, whether it’s full or not, what’s the matter! Whether it’s strong or light, it has its own flavor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *