Deal With Strange People And Things

😫
I don’t want to work, or go to work, or deal with strange people and things.
//
不想工作,不想上班,不想和陌生的人和事打交道。
Bùxiǎng gōngzuò, bùxiǎng shàngbān, bùxiǎng hé mòshēng de rén hé shì dǎjiāodào.
//
Bất tưởng công tác, bất tưởng thượng ban, bất tưởng hòa mạch sinh đích nhân hòa sự đả giao đạo.
//
Tôi không muốn làm việc, không muốn đi làm, không muốn tiếp xúc với những người và những thứ xa lạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *