We're the ones who control our own happiness, but it feels like someone else's holding the remote.
|

Control

🎮🤔😊
We’re the ones who control our own happiness, but it feels like someone else’s holding the remote.
//
我们掌控自己的幸福,但感觉就像是别人在掌握着遥控器。
Wǒmen zhǎngkòng zìjǐ de xìngfú, dàn gǎnjué jiù xiàng shì biérén zài zhǎngwòzhe yáokòng qì.
//
Ngã môn chưởng khống tự kỷ đích hạnh phúc, đãn cảm giác tựu tượng thị biệt nhân tại chưởng ác trứ diêu khống khí.
//
Chúng ta kiểm soát hạnh phúc của mình, nhưng cảm giác như ai đó đang cầm điều khiển từ xa.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *