Be a considerate girl. When your boyfriend is busy, go out and have fun with other guys.
|

Considerate Girl

🤔💔🚩
Be a considerate girl. When your boyfriend is busy, go out and have fun with other guys.
//
做个懂事的女孩子,当你男朋友忙的时候就去找别的小哥哥玩。
Zuò gè dǒngshì de nǚ háizi, dāng nǐ nán péngyǒu máng de shíhòu jiù qù zhǎo bié de xiǎo gēgē wán.
//
Tố cá đổng sự đích nữ hài tử, đương nhĩ nam bằng hữu mang đích thì hậu tựu khứ hoa biệt đích tiểu ca ca ngoạn.
//
Hãy làm một cô gái hiểu chuyện, khi bạn trai bận rộn thì đi tìm anh trai khác chơi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *