Children Without Umbrellas Must Run Hard

Before: Everyone was on the same starting line! Children without umbrellas must run hard!
Now: Better to lose at the start than at the finish, save a run.
//
以前:大家都在同一起跑线!没有伞的孩子就要努力奔跑!
现在:输在起跑线上总比输在终点好,省了一顿跑。
Yǐqián: Dàjiā dōu zài tóngyī qǐpǎoxiàn! Méiyǒu sǎn de háizi jiù yào nǔlì bēnpǎo!
Xiànzài: Shū zài qǐpǎoxiàn shàng zǒng bǐ shū zài zhōngdiǎn hǎo, shěngle yī dùn pǎo.
//
Dĩ tiền: đại gia đô tại đồng nhất khởi bào tuyến! Một hữu tán đích hài tử tựu yếu nỗ lực bôn bào!
Hiện tại: thâu tại khởi bào tuyến thượng tổng bỉ thâu tại chung điểm hảo, tỉnh liễu nhất đốn bào.
//
Trước đây: Mọi người đều ở cùng vạch xuất phát! Trẻ em không có ô thì phải nỗ lực chạy!
Bây giờ: Thà thua ở vạch xuất phát còn hơn thua ở vạch đích, đỡ một chặng đua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *