Live your own life, with moments of chaos and moments of calm, each with its own unique flavor. Approach life with sincerity and dedication, and let go of worries.
|

Chaos And Calm

🌟🌈💪
Live your own life, with moments of chaos and moments of calm, each with its own unique flavor. Approach life with sincerity and dedication, and let go of worries.
//
努力过自己的日子,偶尔慌乱,偶尔平稳,都各有滋味。怀着诚恳,好好努力,闲事勿虑。 ​
Nǔlìguò zìjǐ de rìzi, ǒu’ěr huāngluàn, ǒu’ěr píngwěn, dōu gè yǒu zīwèi. Huáizhe chéngkěn, hǎohǎo nǔlì, xiánshì wù lǜ. ​
//
Nỗ lực quá tự kỷ đích nhật tử, ngẫu nhĩ hoảng loạn, ngẫu nhĩ bình ổn, đô các hữu tư vị. Hoài trứ thành khẩn, hảo hảo nỗ lực, nhàn sự vật lự. ​
//
Cố gắng sống cuộc sống của mình, thỉnh thoảng hoảng loạn, thỉnh thoảng vững vàng, đều có tư vị riêng. Mang theo sự chân thành, hãy nỗ lực hết mình, không lo lắng chuyện vặt vãnh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *