Born In Spring

🌱
Born in spring, long in summer, harvested in autumn, hidden in winter,
Every season can be used for awakening.
//
春生、夏长、秋收、冬藏,
每一个季节,都可以用来觉醒。
Chūnshēng, xià zhǎng, qiūshōu, dōng cáng,
Měi yīgè jìjié, dōu kěyǐ yòng lái juéxǐng.
//
Xuân sinh, hạ trường, thu thu, đông tàng,
Mỗi nhất cá quý tiết, đô khả dĩ dụng lai giác tỉnh.
//
Xuân sinh ra, hạ trưởng thành, thu thu hoạch, đông dự trữ,
Mỗi mùa đều có thể dùng để thức tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *