A girl without a boyfriend is like a fish without a bicycle.
|

Be Your Unique Self

😜👍💖
Be yourself, it’s okay to be a bit strange, it’s okay to be different from others, I’ll always stand by your side.
//
你就做自己吧,有点奇怪也没关系,和别人不一样也没关系,我永远站在你这边。 ​​​
Nǐ jiù zuò zìjǐ ba, yǒudiǎn qíguài yě méiguānxì, hé biérén bù yīyàng yě méiguānxì, wǒ yǒngyuǎn zhàn zài nǐ zhè biān. ​​​
//
Nhĩ tựu tố tự kỷ ba, hữu điểm kỳ quái dã một quan hệ, hòa biệt nhân bất nhất dạng dã một quan hệ, ngã vĩnh viễn trạm tại nhĩ giá biên. ​​​
//
Hãy cứ là chính mình, kỳ quặc một chút cũng không sao, khác biệt với người khác cũng không sao, tôi sẽ luôn đứng về phía bạn.​
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *