Sometimes, if the other person has been avoiding your question, it is euphemistically telling you that the true answer is cruel.
|

Avoidance

🤔💬💔
Sometimes, if the other person has been avoiding your question, it is euphemistically telling you that the true answer is cruel.
//
有时候,如果对方一直在逃避你的问题,那就是在委婉地告诉你,真实的答案很残忍。
Yǒu shíhòu, rúguǒ duìfāng yīzhí zài táobì nǐ de wèntí, nà jiùshì zài wěiwǎn de gàosù nǐ, zhēnshí de dá’àn hěn cánrěn.
//
Hữu thì hậu, như quả đối phương nhất trực tại đào tị nhĩ đích vấn đề, na tựu thị tại ủy uyển địa cáo tố nhĩ, chân thực đích đáp án ngận tàn nhẫn.
//
Đôi khi, nếu người kia tiếp tục lảng tránh câu hỏi của bạn, điều đó đang khéo léo nói với bạn rằng câu trả lời thực sự quá tàn nhẫn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *