|

Authenticity

🌸💖🌱
Love others with the excess love after loving oneself, rather than worrying about gains and losses on the brink of falling into a flattering personality.
//
用爱自己之后多余的爱去爱别人,而不是在陷入讨好型人格的边缘上患得患失。
Yòng ài zìjǐ zhīhòu duōyú de ài qù ài biérén, ér bùshì zài xiànrù tǎohǎo xíng réngé de biānyuán shàng huàndéhuànshī.
//
Dụng ái tự kỷ chi hậu đa dư đích ái khứ ái biệt nhân, nhi bất thị tại hãm nhập thảo hảo hình nhân cách đích biên duyên thượng hoạn đắc hoạn thất.
//
Dùng tình yêu dư thừa sau khi yêu mình đi yêu người khác, mà không phải ở bên bờ nhân cách lấy lòng lo được lo mất.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *