AUGUST 7, 2019

A Điêu, ái tình là mầm mống của bi thương
Em là một nhành cây mãi mãi không khô héo.
//
阿刁 爱情是粒悲伤的种子
你是一棵树 你永远都不会枯。
//
Ah Diao, love is a seed of sadness
You’re a tree, you will never die.

Thất tịch vui vẻ! Happy Chinese Valentines’ Day! 七夕快乐!

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.