AUGUST 3, 2020

Chính mình trong bụng không có đắn đo, trên tay không có bản lĩnh, quen biết nhiều người cũng vô dụng. Nhân mạch chỉ cho bạn cơ hội, nhưng nắm lấy cơ hội vẫn phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Cho nên, trau dồi chính mình quan trọng hơn phụ họa người khác khắp nơi.
//
自己肚子里没有料,手上没本事,认识再多人也没用。人脉只会给你机会,但抓住机会还是要靠真本事。所以啊,修炼自己,比到处逢迎别人重要的多。 ​​​​
//
If you have no consideration and no ability, no matter how many people you know, it’s useless. Networking will only give you opportunities, but seizing opportunities still depends on your real ability. So, cultivating yourself is more important than welcoming others everywhere. ​​
P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.