AUGUST 3, 2017

I keep on letting go, letting go of fading love, letting go of good ideas, letting go of long trips.
//
我放手了,放下褪色的爱情,放下好主意,放弃长途旅行。
Wǒ fàngshǒule, fàngxià tuìshǎi de àiqíng, fàngxià hǎo zhǔyì, fàngqì chángtú lǚxíng.
//
Tôi buông tay hoài, buông những cuộc tình phai, buông những ý tưởng hay, buông những chuyến đi dài. – Nguyễn Ngọc Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *